Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Scabiosa epirota
Scabiosa crenata dallaporte
Satureja horvatii macrophylla
Salvia sclarea
Salsola soda
Scabiosa crenata crenata
Scabiosa crenata brevciscapa
Satureja graveolens
Scabiosa columbaria ochroleuca
Scabiosa columbaria columbaria
Satureja graeca
Salvia ringens
Scabiosa columbaria balcanica
Scabiosa brachiata
Satureja dalmatica bulgarica
Scabiosa atropurpurea maritima
Scabiosa atropurpurea chaniotica
Satureja cuneifolia
Salvia pratensis pratensis
Salsola kali