Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Fumana laevipes Φουμάνα η λειόποδη
Fumana thymifolia Φουμάνα η θυμαρόφυλλη
Fumana ericoides Φουμάνα η ερικοειδής
Fumana procumbens Φουμάνα η έρπουσα
Pholidoptera cavallae Φολιδόπτερος των ίππων
Pholidoptera stankoi Φολιδόπτερος του Στάνκο
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera femorata Φολιδόπτερος ο …
Pholidoptera fallax Φολιδόπτερος ο λανθάνων
Pholidoptera griseoaptera Φολιδόπτερος ο γκριζοάπτερος
Pholidoptera rhodopensis Φολιδόπτερος ο Ροδόπειος
Pholidoptera macedonica Φολιδόπτερος ο Μακεδονικός
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Phillyrea latifolia Φιλλύκι
Circaetus gallicus Φιδαητός
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο