Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia cracca tenuifolia
Vicia cracca gerardii
Vicia cracca stenophylla
Vicia cassubica
Vicia canescens serinica
Vicia bithynica
Vicia benghalensis
Vicia barbazitae
Vicia articulata
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Viburnum lantana Λαντάνα
Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα
Veronica verna
Veronica urticifolia
Veronica triphyllos
Veronica triloba
Veronica trichadena
Veronica thymifolia
Veronica thessalica
Veronica stamatiadae