Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Potentilla apennina stojanovii
Potamogeton trichoides
Potamogeton pusillus
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton pectinatus
Potamogeton nodosus
Potamogeton natans
Potamogeton lucens
Potamogeton crispus
Potamogeton compressus
Potamogeton coloratus
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton alpinus
Potamogeton acutifolius
Posidonia oceanica Ποσειδονία
Porzana pusilla Νανοπουλάδα
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Porzana parva Μικροπουλάδα
Portulaca oleracea oleracea
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα