Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Rattus rattus frugiforus
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας