Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eriophorum angustifolium
Eriophorum latifolium
Elymus striatulus
Erodium hoefftianum Ερωδιός του Χόεφτ
Erodium malacoides Ερωδιός ο μαλακόμορφος
Erodium absinthoides
Edraianthus tenuifolius
Erodium botrys
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Erodium chrysanthum
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Erica arborea Δεντρορείκι
Erodium hirtum
Erodium laciniatum
Elymus pycnanthus
Edraianthus parnassicus
Eragrostis pilosa
Equisetum telmateia
Elymus panormitanus
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα