Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Rumex nebroides
Rumex nepalensis
Rumex obtusifolius subalpinus
Rumex obtusifolius transiens
Rumex patientia patientia
Rumex pulcher
Rumex scutatus
Rumex thyrsiflorus
Rumex tuberosus creticus
Rumex tuberosus tuberosus
Rumex vesicarius
Ruscus aculeatus
Ruscus hypoglossum
Ruscus hypophyllum
Ruta chalepensis chalepensis
Ruta chalepensis fumariifolia
Ruta graveolens
Ruta montana
Ranunculus ficarioides
Ranunculus flammula flammula