Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis castellana
Achillea cretica
Agrostis rupestris
Agrostis stolonifera
Acinos nanus
Achillea crithmifolia
Ajuga genevensis
Ajuga iva
Ajuga laxmannii
Aconitum divergens
Aconitum lamarckii
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans
Alcea apterocarpa
Alcea heldreichii
Acanthus spinosus
Achillea fraasii
Alkanna pindicola