Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex extensa
Carex elata elata
Carex echinata
Carex divulsa divulsa
Carex divulsa leersii
Carex divisa
Carex distans
Carex distachya
Carex digitata
Carex depauperata
Carex davalliana
Carex cretica
Carex caryophyllea
Carex canescens
Carex atrata atrata
Carex appropinquata
Carex acuta
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Carduus tmoleus
Carduus thoermeri