Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium divaricatum
Galium incrassatum
Galeopsis ladanum
Galium demissum
Galium degenii
Galeopsis bifida
Gagea reticulata
Gagea granatellii
Gagea fibrosa
Galium decorum
Galium debile
Galium cyllenium
Galium corrudifolium
Galega officinalis
Gagea pusilla
Galium conforme
Galium citraceum
Galium circae
Galium oreophilum
Galium capreum