Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pedicularis orthantha
Pedicularis petiolaris
Peganum harmala
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Petasites albus
Petasites hybridus
Petasites kablikianus
Petromarula pinnata
Petrorhagia armerioides
Petrorhagia candica
Petrorhagia cretica
Petrorhagia dianthoides
Petrorhagia fasciculata
Petrorhagia glumacea
Petrorhagia graminea
Parnassia palustris
Papaver guerlekense
Papaver hybridum
Peucedanum officinale