Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Neottia nidus-avis
Nepeta camphorata
Nepeta cataria
Nepeta italica
Nepeta melissifolia
Nepeta orphanidea
Nepeta parnassica
Nepeta scordotis
Nepeta sphaciotica
Nepeta spruneri
Nerium oleander Πικροδάφνη
Nicotiana glauca Αμερικάνος
Neslia apiculata
Nigella carpatha
Nigella damascena
Nigella degenii
Nigella doerfleri