Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Miliaria calandra Τσιφτάς
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Tyto alba guttata Τυτώ
Tyto alba alba Τυτώ
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Tylopsis lilifolia Τύλοψις η κρινόφυλλη
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης