Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alchemilla lanuginosa
Alchemilla indivisa
Alchemilla incisa
Alchemilla heterotricha
Alchemilla gracilis
Alchemilla gorcensis
Alchemilla glaucescens
Alchemilla flabellata
Alchemilla fallax
Alchemilla bulgarica
Alchemilla aroanica
Alchemilla amphisericea
Alchemilla acutiloba
Alcedo atthis Αλκυόνα
Alcea setosa
Alcea rosea
Alcea pallida pallida
Alcea pallida cretica
Alcea heldreichii
Alcea apterocarpa