Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Celtis tournefortii Αγριομελικουκιά
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Corylus colurna Αγριοφουντουκιά
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
Cursorius cursor Αμμοδρόμος
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Cichorium endivia Αντίδι
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Calonectris diomedea Αρτέμης
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Calycotome villosa Ασπάλανθος
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής