Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Accipiter brevipes Σαΐνι
Anas querquedula Σαρσέλα
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Apus apus apus Σταχτάρα
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Aquila clanga Στικταητός
Anas penelope Σφυριχτάρι
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής