Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Chondrilla juncea
Chondrilla ramosissima
Chondrilla uromoffii
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Chrysopogon gryllus
Chrysosplenium alternifolium
Cicendia filiformis Κικένδια η νηματόμορφη
Cicerbita alpina
Cicer graecum
Cicer incisum
Cichorium endivia Αντίδι