Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sedum cepaea
Sedum caespitosum
Sedum atratum
Sedum apoleipon
Sedum annuum
Sedum amplexicaule tenuifolium
Sedum alpestre
Sedum album
Sedum acre
Securigera securidaca
Secale montanum
Scutellaria velenovskyi goulimyi
Scutellaria velenovskyi velenovskyi
Scutellaria velenovskyi perhispida
Scutellaria sieberi
Scutellaria rupestris cephalonica
Scutellaria rupestris rupestris
Scutellaria rupestris rechingeri
Scutellaria rupestris parnassica
Scutellaria rupestris adenotricha