Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulentum
Carex remota
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Cephalanthera epipactoides
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Cephalanthera damasonium
Carex punctata
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaespartium sagittale
Campanula sporadum
Cephalanthera cucullata
Carex pendula
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Campanula cymaea
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Cheilanthes maderensis
Cheilanthes marantae
Carex panicea
Carex pallescens