Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fumana pinatzii
Fumana laevipes Φουμάνα η λειόποδη
Fumana ericoides Φουμάνα η ερικοειδής
Fumana bonapartei Φουμάνα μποναπαρτέι
Fumana arabica
Fumana aciphylla Φουμάνα η οξύφυλλη
Fulica atra Φαλαρίδα
Fuirena pubescens
Fritillaria tuntasia
Fritillaria thessala ionica
Fritillaria thessala thessala
Fritillaria thessala reiseri
Fritillaria spetsiotica
Fritillaria rhodocanakis
Fritillaria rhodia
Fritillaria pontica
Fritillaria pelinaea
Fritillaria obliqua
Fritillaria mutabilis
Fritillaria montana