Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Callimenus macrogaster macrogaster Καλλυμένος ο μακρογάστερος
Callimenus oniscus Καλλυμένος ο ονίσκος
Calliptamus barbatus barbatus Καλλίπταμος ο γενειοφόρος
Calliptamus coelesyriensis coelesyriensis Καλλίπταμος ο Κοιλοσυριακός
Calliptamus italicus Καλλίπταμος ο Ιταλικός
Calliptamus tenuicercis Καλλίπταμος ο στενόκερκος
Callitriche lenisulca
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Callitriche stagnalis
Callitriche truncata truncata
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Calonectris diomedea Αρτέμης
Caltha palustris
Caltha palustris laeta
Calycocorsus stipitatus
Calycotome villosa Ασπάλανθος