Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orthilia secunda
Oropodisma willemsei Ορωπόδισμα του Βίλλεμσε
Oropodisma tymphrestosi Ορωπόδισμα του Τυμφρηστού
Oropodisma taygetosi Ορωπόδισμα του Ταϋγέτου
Oropodisma parnassica Ορωπόδισμα το Παρνάσσιο
Oropodisma macedonica Ορωπόδισμα το Μακεδονικό
Oropodisma lagrecai Ορωπόδισμα το Λαγκρεκάκιο
Oropodisma kyllinii Ορωπόδισμα το Κυλλήνιο
Oropodisma karavica Ορωπόδισμα το Καράβιο
Oropodisma erymanthosi Ορωπόδισμα του Ερυμάνθου
Oropodisma chelmosi Ορωπόδισμα του Χελμού
Orobanche schultzii
Orobanche sanguinea
Orobanche reticulata
Orobanche rechingeri
Orobanche ramosa ramosa
Orobanche ramosa mutelii
Orobanche ramosa nana
Orobanche purpurea
Orobanche pubescens Οροβάγχη η χνουδωτή