Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea affinis affinis
Cakile maritima aegyptiaca Κάκιλε
Crataegus monogyna aegeica Κράταιγος του Αιγαίου
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Centaurium tenuiflorum acutiflorum Κενταύριο το οξύφυλλο
Cardamine raphanifolia acris
Centaurea achaia achaia
Campanula garganica acarnanica
Centaurea subciliaris acarnanica
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Carduus personata ablidus
Centaurea grbavacensis
Carduus candicans
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Carduus acanthoides
Campanula laciniata
Carduncellus caeruleus
Centaurea epirota
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Campanula incurva