Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rumex vesicarius
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Ruppia cirrhosa Ρούππια η κηρώδης
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Ruscus aculeatus
Ruscus hypoglossum
Ruscus hypophyllum
Ruspolia nitidula Ρουσπόλια η στιλβούσα
Ruta chalepensis chalepensis
Ruta chalepensis fumariifolia
Ruta graveolens
Ruta montana
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα