Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Ricinus communis Ρετσινολαδιά
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Rhododendron luteum Ροδόδενδρο της Μυτιλήνης
Rorippa prolifera Ρορίππα η γονοφόρος
Rorippa islandica Ρορίππα η ισλανδική
Ruspolia nitidula Ρουσπόλια η στιλβούσα
Rhus coriaria Ρούδι
Ruppia cirrhosa Ρούππια η κηρώδης
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Rubus idaeus Σμεουρδιά
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Robinia pseudacacia Ψευδακακία