Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Malus sylvestris Αγριομηλιά
Malus trilobata Αγριομηλιά τρίλοβη
Microtus subterraneus Αρουραίος ο υπόγειος
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Meles meles Ασβός
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Mustela putorius Βρωμοκούναβο
Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Malus dasyphylla Δασύφυλλη μηλιά
Martes martes Δεντροκούναβο
Mugil cephalus Κέφαλος
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava feldegg Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα