Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Dolichopoda matsakisi Μολιχόποδη του Ματσάκη
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Diospyros lotus Τραπεζωνιά