Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KOILADA TIMIOU PRODROMOU-MENOIKION
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1260009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 29650.86
Χερσαία Έκταση (ha) 29650.86
Συνολική Περίμετρος (km) 86.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1958.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 51.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Mount Menoikio lies in a NW-SE direction. From geological point of view Menoikio belongs to the Rodopi crystalline massif. According to Emberger climatic diagram the mountain lower altitudes belong to the humid or sub humid zones with cold or mild winter climate. The soil is sandy and is derived form metamorphic rocks (mainly limestones and gneisses). As one moves inland, away from the foot of the mountain most Mediterranean species disappear.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This area is very important for birds of prey like the Long-legged Buzzard, the Golden Eagle, the Short-toed Eagle and the Lanner Falcon, for nesting and foraging. It is also very important for many other species, most notable the Roller, Stone Curlew, Syrian Woodpecker, White-backed Woodpecker, etc. This is a result of the habitat diversity and remoteness along with the reduction of human activities in the area. Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of many important taxa. Among them, 5 taxa are greek endemics,11 taxa (Anthemis cretica ssp. columnae, Dactylorhiza kalopissii, Festuca koritnicensis, Fritillaria drenovskii, Haplophyllum balcanicum, Inula ensifolia, Onosma heterophyllum, Rosa arvensis, Sempervivum kindingeri, Sempervivum marmoreum, Thesium brachyphyllum) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 19 taxa (Arctostaphylos uva-ursi, Aster alpinus , Campanula orphanidea, Coeloglossum viride, Corallorhiza trifida, Dactylorhiza saccifera, Dactylorhiza sambucina, Dianthus gracilis ssp. gracilis, Dianthus petraeus ssp. orbelicus, Digitalis viridiflora, Epipactis atrorubens, Gentiana cruciata, Gentiana verna ssp. balcanica, Himantoglossum hircinum , Lilium martagon, Neottia nidus-avis, Paronychia rechingeri, Saxifraga ferdinandi-coburgi, Viola tricolor ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 8 taxa (Chondrilla urumoffii, Cytisus agnipilus, Pedicularis friderici-augusti, Potentilla cinerea, Satureja pilosa, Saxifraga stribrnyi, Stachys officinalis, Thesium alpinum) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, 21 taxa (Achillea chrysocoma, Achillea ageratifolia ssp. ageratifolia, Anthyllis aurea, Asperula aristata ssp. nestia, Bruckenthalia spiculifolia, Carum rigidulum ssp. palmatum, Carum strictum, Centaurea napulifera ssp. napulifera, Cephalaria flava ssp. flava, Cerastium decalvans, Erysimum drenowskii, Festucopsis sancta, Galium aegaeum, Hypericum rumeliacum ssp. rumeliacum, Iris reichenbachii, Onobrychis alba ssp. calcarea, Onobrychis montana ssp. scardica, Scrophularia laciniata, Sideritis scardica, Thymus degenii, Veronica barrelieri) are Balkan endemics and 6 taxa (Anthyllis vulneraria ssp. hispidissima, Saxifraga sempervivum, Stachys thirkei, Thymus leucotrichus, Thymus longicaulis ssp. chaubardii, Thymus thracicus) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Intended creation of quarries in the area is a major threat, while poaching is another very intense cause of bird of prey killing. Forest fires and overgrazing are also threats to the forest species, while intensive farming poses a serious threat to farmland birds such as the Calandra Lark, the Short-toed Lark and the Black-headed Bunting. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea chrysocoma
Anthyllis vulneraria hispidissima
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Asperula aristata nestia
Aster alpinus
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Cytisus agnipilus (Κύτισος ο αμνόχνουδος)
Dactylorhiza kalopissii
Dactylorhiza sambucina
Dianthus petraeus orbelicus
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Erysimum drenowskii
Fritillaria drenovskii
Gentiana cruciata cruciata
Haplophyllum balcanicum
Inula ensifolia
Iris reichenbachii
Lilium martagon
Neottia nidus-avis
Orchis simia
Paronychia rechingeri
Potentilla cinerea
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Satureja pilosa
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga stribrnyi
Sempervivum kindingeri
Sideritis scardica
Stachys officinalis
Thesium alpinum
Thymus leucotrichus leucotrichus
Thymus thracicus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Barbastella barbastellus (Μπαρμπαστέλλος)
Canis lupus (Λύκος)
Lynx lynx (Λύγκας)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Miniopterus schreibersii (Πτερυγονυχτερίδα)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis blythi (Μακρομυωτίδα)
Myotis capaccinii (Ποδαρομυωτίδα)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα)
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Rhinolophus euryale (Μεσορινόλοφος)
Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος)
Rhinolophus mehelyi (Ρινόλοφος του Μεχέλυ)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vespertilio murinus (Παρδαλονυχτερίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus spinoletta littoralis (Νεροκελάδα …)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza citrinella (Χιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Picoides tridactylus alpinus (Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Tetrao urogallus (Αγριοκουρνός)
Turdus torquatus alpestris (Απλική τσίχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη