Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS VORAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1240008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πέλλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 79453.65
Χερσαία Έκταση (ha) 79453.65
Συνολική Περίμετρος (km) 252.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2500.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 120.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου t. Voras is the third highest mountain in Greece. However the landscape is predominated by gentle slopes, with the exception of the rugged gorges in Loutraki area. The area is characterized by great variability of geological substrate comprising of gneiss, schist, limestones, ophioliths, from west to east. It is fairly large and secluded mountainous and densely forested area which together with the neighbouring sites Tzena -Pinovo and Paiko form a continuous mountainous curve around the plain of Aridea. The site holds a significant timber production, especially in beech wood, but also, according to official numbers the last years there is a slight increase of nomadic stock raising. One remarkable feature on the site are several ruined as well as abandoned cultivations of aged chestnut woods, cherry, apple and cereal which are scattered in the forest and form today a beautiful landscape and an important habitat for wildlife. Quercus trojana is found mainly on the west part of the site and on the west slopes in Florina prefecture where forms more extensive woods.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες An extensive area of continuous forests, deep valleys and pastures characterized by graet variety of unfragmented habitats. The area is undisturbed by human habitation and only recently a road network has been constructed. The area has relicts of a Pinus peuce forest as well as areas with Q. trojana woods, two habitats with very limited distribution in Greece. A unique feature is the active bog of Kali Pediada, which is the largest of its kind in Greece and hosts a variety of rare plants as well as a number of birds of prey which use the bog as feeding grounds. The beech forests of Blatsa and Black Forest are of great age, with structure and development close to climax with a great number of decaying, dying and dead trees. All the above mentioned features contribute to the great ornithological importance of the area, especially for birds of prey. More specifically, Egyptian vultures still nest, while the other three vultures (Lammergeier, Griffon and Black Vulture) visit the area regularly. There's also a good population of Golden Eagles, as well as Black Kites, Lanner Falcons, Peregrine Falcons, etc. Furthermore it is one of the very few places in Greece that hold populations of the Hazel Grouse, while woodpecker populations are also very high with species like the Grey, Black and Middle Spotted Woodpecker. Other noteworthy species is the Semi-collared Flycatcher, the Red-backed Shrike and the Tawny Pipit. It is also worth noting the existence of 14 caves, which are of great importance to paleoecological research as well as to bat populations. \n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The area has been generally undisturbed until recently that a road network has been constructed. Although seemingly undisturbed, forests of Kajmaktchalan are threatened by illegal tree felling poaching and road construction for forest recreation. The skiing centre operates as an attraction point for tourists, whereas plans for further tourist development of the area will certainly impose new threats. Facilitation of access to various tourist attractions demands the construction, widening and paving of new or existing roads, as is the case with the road that goes through the Black Forest (beech forest). Additionally at present and for the next 20 years, four mines are operating in the area around Orma occupying an area of 17.5 ha in total, causing serious landscape and habitat degradation. Most birds of prey suffer also from the use of poisoned baits (for the extermination of wolves) and this is the cause, along with the lack of food, for the crash of all the Vulture populations. Illegal shooting, though limited, still remains a problem for eagles and falcons. The population of the Hazel Grouse is threatened by increased disturbance, especially since it's an isolated and small population. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea chrysocoma
Achillea clusiana
Alchemilla bulgarica
Alchemilla gorcensis
Alchemilla indivisa
Alchemilla serbica
Allium schoenoprasum
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Asperula aristata thessala
Aster alpinus
Atropa bella-donna
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Campanula formanekiana
Campanula hawkinsiana
Carex lasiocarpa
Carum rupestre
Centaurea grbavacensis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cerastium rectum (Κεράστιο το όρθιο)
Cirsium appendiculatum
Coeloglossum viride
Crocus cvijicii
Crocus pelistericus
Crocus veluchensis
Dactylorhiza baumanniana
Dactylorhiza sambucina
Dianthus integer minutiflorus
Dianthus myrtinervius caespitosus
Dianthus myrtinervius myrtinervius
Epilobium collinum
Epilobium palustre
Epilobium vernonicum
Festuca horvatiana
Genista tinctoria (Γενίστα η βαφική)
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana punctata
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Geum coccineum
Geum montanum
Jovibarba heuffelii
Juncus trifidus trifidus
Knautia magnifica
Ligusticum mutellina
Lilium martagon
Limodorum abortivum abortivum
Listera ovata
Minuartia garckeana
Neottia nidus-avis
Nigritella nigra nigra
Orchis laxiflora elegans
Orchis mascula
Orchis morio morio
Orchis pallens
Orchis simia
Paronychia macedonica
Pedicularis leucodon leucodon
Pedicularis olympica
Pedicularis orthantha
Peucedanum lavrentiadis
Peucedanum oligophyllum
Pimpinella saxifraga
Pinguicula balcanica balcanica
Pinus peuce (Μακεδονικό πεύκο)
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Poa thessala
Potentilla aurea chrysocraspeda
Ramonda nathaliae
Ramonda serbica
Ranunculus fontanus
Rhinanthus minor
Saxifraga pedemontana cymosa
Saxifraga stellaris alpigena
Senecio abrotanifolius carpathicus
Senecio subalpinus
Sesleria coerulans
Sideritis scardica
Silene asterias
Silene balcanica
Silene waldsteinii
Soldanella pindicola
Stachys plumosa
Stellaria uliginosa
Thymus stojanovii
Trifolium badium
Veronica bellidioides
Viola brachyphylla
Viola doerfleri
Viola eximia eximia
Viola frondosa
Viola orphanidis orphanidis
Viola palustris palustris
Viola voliotisii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Aegypius monachus (Μαυρόγυπας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Bonasa bonasia (Αγριόκοτα)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco cherrug (Στεπογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη