Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS PANGAIO KAI NOTIES YPOREIES TOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1150011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 24384.00
Χερσαία Έκταση (ha) 24384.0
Συνολική Περίμετρος (km) 136.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1940.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 59.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area includes Mt Pangaion, part of Mt Symvolon and the plain between these two mountains. Young Beech forests, old Oak woodland, conifer plantations, mixed and broad-leaved woodland, alpine and sub-alpine meadows, along with rocky slopes form a unique environment. The plain has large areas of traditional cultivatios separated by hedges and tree stands, while there are also tracts of intensive cultivation and natural expanses that are not exploited.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This area has remained in a great extent intact, despite the fact that Egnatia Highway passes through the plain of Pangaion and a number of forest roads provide access to many former remote areas. Birds of prey such as the Golden Eagle and the Booted Eagle thrive in the area, while rare birds associated with agricultural environments like the Roller and the Olive-tree Warbler are also common. Rock Partridges are still common in Mt Pangaio, while Semi-collared Flycatchers and other forest species nest in good numbers.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Quarries seem to pose the greatest threat on the bird fauna, as well as hunting and increasing tourist development. The opening of new forest roads is also a major threat, especially for the larger birds of prey that are more susceptible to human disturbance.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Achillea chrysocoma
Aquilegia vulgaris
Arabis bryoides
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Arenaria filicaulis teddii
Asperula aristata nestia
Astragalus hellenicus
Atropa bella-donna
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Centaurea pangaea
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Coeloglossum viride
Convallaria majalis
Crocus veluchensis
Dactylorhiza sambucina
Dianthus gracilis drenowskianus
Dianthus petraeus orbelicus
Epipactis helleborine
Erysimum drenowskii
Fritillaria drenovskii
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Haberlea rhodopensis
Hypericum athoum
Inula ensifolia
Jovibarba heuffelii
Laserpitium siler laeve
Lilium martagon
Neottia nidus-avis
Orchis ustulata
Paronychia rechingeri
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Satureja pilosa
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga juniperifolia sancta
Sideritis scardica
Silene balcanica
Silene multicaulis genistifolia
Silene radicosa
Silene waldsteinii
Stachys recta recta
Thymus leucotrichus leucotrichus
Thymus thracicus
Valeriana officinalis collina
Valeriana tripteris
Viola delphinantha
Viola grisebachiana
Viola perinensis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gavia arctica arctica (Λαμπροβούτι)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη