Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα AISTHITIKO DASOS NESTOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1120005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ξάνθης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2335.86
Χερσαία Έκταση (ha) 2335.86
Συνολική Περίμετρος (km) 31.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 817.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site consists mainly of metamorphic rocks, marbles (thought to be former reef limestones) and in river-bed of sedimentary rocks, alluvial deposits (recent fluriatile deposits). In the area there is the large gorge of Nestos river with steep rocky slopes. Also, there is found a well formed riparian forest stands or groups of Salix alba, S. fragilis, S. ampexicaulis, S. elaeagnos, Populus alba, P. nigra and sparse appearance (individually) of Platanus orientalis and Alnus glutinosa. From a geological point of view the region belongs to the Mass of Rodope. The climate is an intermediate climate type those of the Mediterranean and the continent.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Nestos gorge is characterized by the very rich flora (about 500 taxa). The gorge is a refuge for rare birds of prey and for mammals such as the otter (Lutra lutra). It is the only known inland nesting site of Tadorna ferruginea. The area is protected as an aesthetic forest since 1977. (State Law: 283/1977, Nestos Aesthetic Forest). Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurrence of the invertebrates Everes agriades which is referred to Heath J. 1981 which have been included in the threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe (Council of Europe), Araschnia levana which present the southern edge of extension, Maculinea alcon which is referred in the Red List of Threatened Animals (1988 IUCN), Lycaeides argyrognomon which is referred to Koomen P. van Helsdingen P.J. 1993 listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates (Council of Europe) and the Apatura metis (included in Annex IV of Directive 92/43/EEC). Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of several important plant taxa. Among them, one taxon (Galium asparagifolium) is included in the WCMC and/or European Red Data list, 3 taxa (Atropa bella - donna, Haberlea rhodopensis, Jovibarba heuffelii) are protected by the Greek Presidential Decree (67/1981) and 3 taxa (Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica, Cephalaria flava ssp. flava, Stachys leucoglossa) are Balkan endemics.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Planned road construction through Nestos gorge will increase the disturbance of the ecosystem and the threat from poaching. Marble quarries are close to the west side of the area and requests for new quarries to the east side. There are an uncontrolled number of tourists (visitors) because there are a lot of areas of picnic for leisure. Human activities include also forestry, grazing and hunting.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthyllis vulneraria bulgarica
Atropa bella-donna
Haberlea rhodopensis
Jovibarba heuffelii
Stachys leucoglossa
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Pipistrellus nathusii (Νυχτερίδα του Ναθούσιους)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Corvus frugilegus frugilegus (Χαβαρόνι)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Typhlops vermicularis (Τυφλίνος)
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Rhodeus sericeus amarus (Μουρμουρίτσα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Apatura metis (Απάτουρα η Μέτις)
Lycaeides argyrognomon (Λουκαΐδης ο αργυρογνώμων)
Maculinea alcon (Μακουλινέα η Άλκον)
Σχόλια για τα είδη