Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Αυγό (Νότια Πίνδος)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060013
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Τρικάλων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2760.09
Χερσαία Έκταση (ha) 2700.0
Συνολική Περίμετρος (km) 42.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2146.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η τοποθεσία περιλαμβάνει τις τρεις κύριες κορυφές του όρους Αυγό της νότιας οροσειράς της Πίνδου. Ονομάζονται Αυγό, Λούπατα και Μαροσιά. Χαρακτηριστικό τοπίο της νότιας οροσειράς της Πίνδου με δάση από Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη) και Abies borisii - regis (Μακεδονικό έλατο). Υπάρχουν ορεινά και υποαλπικά βοσκοτόπια, βραχώδεις και πετρώδεις πλαγιές καθώς και γκρεμοί.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή είναι ενδιαφέρουσα για την σπάνια χλωρίδα της.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου.
Τρωτότητα Η βόσκηση είναι η πιο σοβαρή απειλή για την σπάνια χλωρίδα.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea absinthoides
Achillea pindicola integrifolia
Alchemilla acutiloba
Alchemilla xanthochlora
Alkanna noneiformis
Allium phthioticum
Anthemis cretica carpatica
Anthyllis vulneraria bulgarica
Arabis sudetica
Arenaria conferta serpentinii
Asperula pinifolia
Astragalus purpureus
Astragalus sirinicus
Aubrieta scardica
Caltha palustris
Carum graecum graecum
Chamaecytisus austriacus (Χαμαικύτισος ο Αυστριακός)
Dianthus biflorus
Drypis spinosa
Erysimum cephalonicum
Galium incanum incanum
Geocaryum capillifolium
Geocaryum pindicolum
Hieracium epirense
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lepidium hirtum nebrodense
Linum hologynum
Minuartia recurva juresii
Minuartia stellata
Narcissus poeticus poeticus
Onobrychis montana macrocarpa
Onobrychis montana scardica
Peucedanum longifolium
Poa macedonica
Polygala alpestris croatica
Rhinanthus pubescens
Rumex acetosella multifidus
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia taygetea
Saxifraga sempervivum
Scorzonera purpurea rosea
Senecio scopolii
Silene caesia
Silene parnassica parnassica
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Taxus baccata (Ίταμος)
Thesium linophyllon linophyllon
Thlaspi rivale
Thymus leucospermus
Thymus praecox zygiformis
Viola aetolica
Viola alba thessala
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη