Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Εκβολή Ποταμού Στρυμόνα και Λιμανάκι Αμφιπόλεως
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010301
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1147.72
Χερσαία Έκταση (ha) 1400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 31.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η εκβολή του ποταμού Στρυμόνα έχει μια μεγάλη ρηχή λιμνοθάλασσα (η οποία περιβάλλεται από αλμυρόβαλτους και θαμνώνες από αρμυρίκια και καλαμιώνες κατά μήκος του ποταμού. Η περιοχή περιλαμβάνει αμμώδεις ακτές και παράκτιους χερσότοπους.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Οι λασπότοποι είναι σημαντικοί για τα μεταναστευτικά παρυδάτια πουλιά, και γλάρους. Τα οικοσυστήματα του Δέλτα είναι ακόμη άθικτα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Βιομηχανική ανάπτυξη, εντατικοποίηση της γεωργίας και των τουριστικών εγκαταστάσεων, επέκταση του οδικού δικτύου.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Amorpha fruticosa
Spirodela polyrhiza
Αξιόλογα Θηλαστικά
Delphinus delphis (Δελφίνι)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus schoenobaenus (Βουρλοποταμίδα)
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Burhinus oedicnemus saharae (Πετροτριλίδα της Σαχάρας)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Charadrius hiaticula (Αμμοσφυριχτής)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Clangula hyemalis (Χιονόπαπια)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Gallinago media (Διπλομπεκάτσινο)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Numenius tenuirostris (Στενόραμφη τουρλίδα)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Plegadis falcinellus
Pluvialis squatarola (Αργυροβροχοπούλι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sula bassana (Σούλα)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Abramis brama (Λεστιά)
Acipenser sturio (Ξυρίχι)
Alburnoides bipunctatus strymonicus (Τσιρωνάκι του Στρυμώνα)
Alburnus alburnus stroumicae (Σίρκο του Στρυμώνα)
Aspius aspius (Ασπρογρίβαδο)
Barbus cyclolepis stroumicae (Βιργιάνα)
Carassius auratus gibellio (Πεταλούδα)
Chondrostoma vardarensis (Γουρουνομύτης)
Cobitis punctilineata (Γραμμοβελονίτσα)
Cobitis stroumicae (Θρακοβελονίτσα)
Esox lucius (Τούρνα)
Gobio gobio bulgaricus (Γυφτόψαρο)
Hypophthalmichthys molitrix (Ασημοκυπρίνος)
Knipowitschia caucasica (Ποντογωβιός)
Lepomis gibbosus (Ηλιόψαρο)
Leuciscus borysthenicus (Τσαϊλάκι)
Leuciscus cephalus macedonicus (Τυλινάρι)
Orthrias brandti bureschi (Πετροχείλι)
Perca fluviatilis (Περκί)
Phoxinus phoxinus (Κοκκινόγαστρος)
Platichthys flesus luscus (Φασσί)
Proterorhinus marmoratus (Ρινογωβιός)
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Stizostedion lucioperca (Ποταμολαύρακο)
Vimba melanops (Μαλαμίδα)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη