Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010216
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 12204.76
Χερσαία Έκταση (ha) 11000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 76.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 18.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 16.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δύο λίμνες γλυκού νερού. Η μικρότερη (Λ. Λυσιμαχία) έχει εκτεταμένες ρηχές ζώνες με καλαμιώνες.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Παρουσία πολλών ειδών υδρόβιων πτηνών αλλά σε μικρούς πληθυσμούς. Τον χειμώνα οι λίμνες προσελκύουν κυρίως πάπιες, βουτηχτάρια και Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς), ενώ πιθανώς φωλιάζουν Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας). Έχουν καταγραφεί τα θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες) και υπάρχουν είδη ενδημικών ψαριών και στις δύο λίμνες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, ρύπανση από αστικά (Αγρίνιο) και αγροχημικά υγρά απόβλητα, εντατικοποίηση της άντλησης νερού για άρδευση.
Τρωτότητα Η σπουδαιότητα της περιοχής για την αναπαραγωγή των πουλιών δεν έχει καθοριστεί πλήρως. Η Λ. Τριχωνίδα είναι περιοχή που ανήκει στο προραμμα 'AQUA'.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alchemilla incisa
Centaurea aetolica
Centaurea solstitialis schouwii
Chenopodium ambrosioides (Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές)
Cyperus michelianus pygmaeus
Hydrocotyle vulgaris
Myriophyllum spicatum (Μυριόφυλλο το σταχτώδες)
Myriophyllum verticillatum
Spirodela polyrhiza
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Passer montanus montanus (Δεντροσπουργίτης)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Rana epeirotica (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Atherina boyeri (Αθερίνα)
Barbus albanicus (Στρωσσίδι)
Cobitis trichonica (Τριχονοβελονίτσα)
Economidichthys pygmaeus (Λουρογωβιός)
Economidichthys trichonis (Νανογωβιός)
Rutilus ylikiensis (Δρομίτσα)
Scardinius acarnanicus (Τσερούκλα)
Silurus aristotelis (Γλανίδι)
Tropidophoxinellus hellenicus (Γουρνάρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη