Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Εκβολές Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010020
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσσαλονίκης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 30950.09
Χερσαία Έκταση (ha) 31000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 239.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 42.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τριπλό Δέλτα, τριών μεγάλων και μερικών μικρότερων ποταμών που εκβάλλουν στο Θερμαϊκό κόλπο. Ποτάμια έχουν διευθετηθεί από τάφρους, ειδικά στα νότια. Το Δέλτα του Αλιάκμονα έχει ακόμη εκτεταμένα έλη αλμυρού νερού με μικρές λιμνοθάλασσες. Υπάρχουν εκτεταμένοι παράκτιοι λασπότοποι και η ρηχή παλιρροιακή θαλάσσια κίνηση τους εκθέτουν ελαφρώς. Υπάρχουν παραποτάμια δάση και καλαμιώνες αποκομμένα και πιο συχνά ανάντη. Η γη στην περιοχή του Δέλτα χρησιμοποιείται κυρίως ως ορυζώνες.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Έχοντας χαμηλή παλίρροια και βόρειους ανέμους είναι η πιο σημαντική περιοχή στην Ελλάδα για παρυδάτια πουλιά και γλάρους, ιδιαίτερα κατά τη μετανάστευση. Υπάρχουν αποικίες ερωδιών σε δάση και καλαμιώνες και ένας από τους εναπομείναντες πληθυσμούς Plegadis falcinellus (Χαλκόκοτα). Οι ορυζώνες αποτελούν χώρος τροφής για ερωδιούς, παρυδάτια, γλαρόνια, γλάρους και Glareola pratincοla (Νεροχελίδονο). Υπάρχουν περιοχές φωλιάσματος στις παρακείμενες φυσικές ζώνες. Παρά τις μεταβολές, ο υγρότοπος είναι ακόμη ικανός να υποστηρίξει μια πλούσια ποικιλία πουλιών. Σημαντικοί πληθυσμοί ξεχειμωνιάζουν. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση από Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς) και Glareola pratincοla (Νεροχελίδονο) στην Ελλάδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Aμμοληψίες και χαλικοληψίες μεγάλης κλίμακας, καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης, αποστράγγιση λόγω άρδευσης των παρακείμενων καλλιεργειών, έντονη βόσκηση θαμνώνων από αρμυρίκια, αυξανόμενη ρύπανση από αγροχημικές, βιομηχανικές και αστικές πηγές, αγώνες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Τρωτότητα Η θάλασσα ρυπαίνεται σοβαρά. Τα πουλιά που διαχειμάζουν απειλούνται από το κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Bassia hirsuta (Μπάσσια η χνουδωτή)
Cyperus difformis
Lemna minuscula
Spirodela polyrhiza
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Citellus citellus gradojevici (Σπερμόφιλος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas strepera (Καπακλής)
Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα)
Aquila clanga (Στικταητός)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Asio flammeus (Βαλτόμπουφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco cherrug (Στεπογέρακο)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Mergus serrator (Σκουφοπρίστης)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Plegadis falcinellus
Podiceps auritus auritus (Χειμωνοβροχοπούλι)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Somateria mollisima (Πουπουλόπαπια)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Tyto alba guttata (Τυτώ)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Alburnoides bipunctatus thessalus (Τσιρωνάκι της θεσσαλίας)
Alburnus alburnus macedonicus (Σίρκο)
Barbus barbus macedonicus (Μουστακάτο)
Barbus peloponnesius petenyi (Αμμοσούρτης)
Carassius auratus gibellio (Πεταλούδα)
Chondrostoma vardarensis (Γουρουνομύτης)
Cobitis vardarensis (Βελονίτσα)
Cyprinus carpio (Γριβάδι (Κυπρίνος))
Gasterosteus aculeatus (Αγκαθερό)
Gobio gobio balcanicus (Γυφτόψαρο)
Gobio kessleri banarescui (Μυλωνάκι)
Gobio uranoscopus elimeius (Μουστακάς)
Knipowitschia caucasica (Ποντογωβιός)
Lepomis gibbosus (Ηλιόψαρο)
Leuciscus cephalus vardarensis (Τυλινάρι)
Orthrias barbatulus vardarensis (Βίνος)
Perca fluviatilis (Περκί)
Phoxinus phoxinus (Κοκκινόγαστρος)
Platichthys flesus luscus (Φασσί)
Pseudorasbora parva (Ψευτορασμπόρα)
Pungitius platygaster (Ποντογόστεος)
Rutilus macedonicus (Μαυροτσιρώνι)
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)
Sabanejewia aurata balcanica (Χρυσοβελονίτσα)
Salaria fluviatilis (Ποταμοσαλιάρα)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Silurus glanis (Γουλιανός)
Vimba melanops (Μαλαμίδα)
Zingel streber balcanicus (Ποταμόλουτσος)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη