Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tetrax tetrax
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης
Tetrao tetrix Λυροπετεινός