Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Epipactis palustris
Epipactis persica
Epipactis subclausa
Epipogium aphyllum
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum hyemale
Equisetum palustre
Equisetum ramosissimum
Equisetum sylvaticum
Equisetum telmateia
Eragrostis pilosa
Erica arborea Δεντρορείκι
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Erigeron alpinus
Erigeron atticus
Erigeron epiroticus
Erigeron glabratus
Eriobotrya japonica Μουσμουλιά