Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Circaetus gallicus Φιδαητός
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Coturnix coturnix Ορτύκι