Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Athene noctua Κουκουβάγια
Aythya ferina Γκισάρι
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Aythya marila Μαριλόπαπια
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Aythya nyroca Βαλτόπαπια
Aegolius funereus Ελατόμπουφος