Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phocaena phocaena Φώκαινα
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Talpa europaea Ασπάλακας
Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα
Acomys minous Αγκαθοπόντικας
Balaenoptera acutorostrata Ρογχοφάλαινα