Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium neapolitanum
Allium nigrum
Allium obtusiflorum
Achillea depressa
Ajuga genevensis
Althaea armeniaca
Ajuga iva
Achillea distans
Ajuga laxmannii
Allium subhirsutum
Allium phthioticum
Allium pillosum
Allium platakisii
Allium ritsii
Allium roseum
Allium rubrovittatum
Allium schoenoprasum
Ajuga reptans
Aiolopus strepens Αιολόπους ο …
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα