Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Urtica dioica dioica
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Umbilicus chloranthus
Umbilicus erectus
Umbilicus horizontalis
Umbilicus intermedius
Umbilicus parviflorus
Umbilicus rupestris
Ulmus glabra Βουνοφτελιά
Urginea maritima
Urospermum picroides
Urtica dubia
Urtica pilulifera
Urtica urens
Utricularia minor
Utricularia vulgaris
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Umbilicus albido-opacus