Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ceterach officinarum
Ceratocephalus falcatus Κερατοκέφαλος ο γαμψός
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum heldreichii
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulentum
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Carlina sitiensis
Carlina tragacanthifolia
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaespartium sagittale
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Carpobrotus acinaciformis
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Crepis baldaccii