Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Alopochen aegyptiacus Αλωπόχηνα
Alosa macedonica Λιπαρία
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Anas crecca Κιρκίρι
Anas penelope Σφυριχτάρι
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Anas querquedula Σαρσέλα
Anas strepera Καπακλής
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
Anser caerulescens Λευκόχηνα
Anser erythropus Νανόχηνα
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Aquila clanga Στικταητός