Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Poa bulbosa pseudoconcina
Galium graecum pseudocanum
Rhamnus saxatilis prunifolius Ράμνος ο προυνόφυλλος
Dianthus haematocalyx pruinosus
Silene vulgaris prostrata
Veronica prostrata prostrata
Centaurea nervosa promota
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Sagina procumbens procumbens
Ephedra major procera Εφέδρα η επιμήκης
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Salvia pratensis pratensis
Festuca pratensis pratensis
Anthyllis vulneraria praepropera
Thlaspi praecox praecox
Aremonia agrimonoides pouzarii