Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα
Podarcis erhardii makariaisi Σιλιβούτι των Μακάρων
Plantago major major
Parus major major Καλόγερος
Psorodonotus illyricus macedonicus Ψωροδυνατός ο ιλλυρικός
Platichthys flesus luscus Φασσί
Parus lugubris lugubris Κλειδωνάς
Potentilla geoides longisepala
Poecilimon jonicus lobulatus Ποκιλίμων ο λοβώδης
Podarcis erhardii livadhiaca Σιλιβούτι το Λιβαδικό
Podarcis erhardii levithensis Σιλιβούτι της Λεβίθας
Podarcis erhardii leukaorii Σιλιβούτι των Λευκών ορέων
Pedicularis leucodon leucodon
Podarcis peloponnesiaca lais Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Podarcis erhardii kinarensis Σιλιβούτι της Κινάρου
Poecilimon jonicus jonicus Ποκιλίμων ο Ιονικός
Podarcis taurica ionica Γουστέρα του Ιονίου
Plantago major intermedia
Platycleis intermedia intermedia Πλατυκλεΐς η ενδιάμεση