Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ulmus glabra Βουνοφτελιά
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Urtica urens
Utricularia minor
Utricularia vulgaris
Umbilicus albido-opacus
Umbilicus chloranthus
Umbilicus erectus
Umbilicus horizontalis
Umbilicus intermedius
Umbilicus parviflorus
Umbilicus rupestris
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Urginea maritima
Urospermum picroides
Urtica dubia
Urtica pilulifera
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Urtica dioica dioica
Ulmus minor minor Καραγάτσι