Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Porzana pusilla Νανοπουλάδα
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Panurus biarmicus russicus Μπουστακαλής ρωσσικός
Panurus biarmicus biarmicus Μουστακαλής
Porzana parva Μικροπουλάδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Prunus mahaleb Μαχλεμπί
Philomachus pugnax Μαχητής
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι
Pinus peuce Μακεδονικό πεύκο
Prunus cerasifera Μακεδονική κορομηλιά
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
Phalaropus fulicarius Κόκκινος φαλαρόποδας