Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Cistus albanicus Λαδανιά η Αλβανική
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cynanchum acutum Κύναγχο το οξύ
Cotinus coggygria Κότινος
Conyza bonariensis Κόνυζα η Μποναριένσιος
Conyza canadensis Κόνυζα η Καναδική
Coriandrum sativum Κόλιαντρος
Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι
Cymodocea nodosa Κυμοδοκέα η επιγονάτειος
Cydonia oblonga Κυδωνιά
Crepis dioscoridis dioscoridis Κρηπίς του Διοσκουρίδη
Crepis micrantha Κρηπίς η μικρανθίς
Crataegus monogyna azarella Κραταιγός ο μονόγυνος
Cornus mas Κρανιά
Crataegus heldreichii Κράταιγος του Χελντράιχ
Crataegus monogyna aegeica Κράταιγος του Αιγαίου