Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Eriobotrya japonica Μουσμουλιά
Huso huso Μουρούνα
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Modicogryllus frontalis Μοντικόγρυλλος ο μετωπικός
Modicogryllus geticus Μοντικόγρρυλλος ο γενετικός
Dolichopoda matsakisi Μολιχόποδη του Ματσάκη
Mogoplistes novaki Μογκοπλίστης του Νόβακ
Mogoplistes kinzelbachi Μογκοπλίστης του Κίντζελμπαχ
Mogoplistes squamiger Μογκοπλίστης ο …
Mogoplistes brunneus Μογκοπλίστης ο μελαχροινός
Minois dryas Μινωΐς Δρυάς
Minuartia anatolica Μινουάρτια η ανατολική
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Quercus brachyphylla Μικρόφυλλη βελανιδιά
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης